space

Academic Staff


Rev. Prof. John David Kwame Ekem
(PhD (Hamburg))


Status: Adjunct Lecturer
Email: david_ekem@yahoo.com